Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
Aalborg Motor Klub
Stiftet den 27. september 1934
Medlem af Danmarks Motor Union

1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Aalborg Motor Klub, forkortet ALMK. Beliggende: Furdalsvej 4, DK-9230 Svenstrup J.

2. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for motorsport og udøvelse af motorsporten, samt deltage i motorsportskonkurrencer, samle til foreningsmøder, udflugter og fester, samt skabe sammenhold og godt kammeratskab.

Ved samarbejde med andre motorsportsorganisationer at give medlemmerne de fordele som disse organisationer byder.

Foreningen er medlem af Danmarks Motor Union (DMU), samt den/de organisationer unionen tilslutter sig.

3. Medlemmerne

Som medlem kan alle optages i henhold til DMU’s vedtægter, såfremt de ikke har økonomisk udeståender med foreninger/klubber under DMU. Dog kan bestyrelsen, hvis noget taler derfor, nægte optagelse. Man er medlem når man har betalt kontingent.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse samt at være loyal over for foreningen.

Medlemmer kan ikke forpligte foreningen.

Kun medlemmer med stamlicens i ALMK kan stemme eller opstille til bestyrelsen. Forældre eller værge til unge medlemmer under 18år kan opstille til bestyrelsen uden yderligere medlemskab.

3.1 Æresmedlem

 • Bestyrelsen kan en gang pr. kalenderår, udvælge et æresmedlem
 •           Æresmedlem er kontingentfri, klubben betaler og opretter medlemskab
 • Der er ingen udløb på æresmedlemskab
 • Det er bestyrelsens vurdering hvem og hvornår der skal udnævnes æresmedlem
 • Det er ikke et krav der skal udvælges en hvert kalenderår.

4. Kontingent

Det helårlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og fremgå som fast punkt i dagsordenen. Hertil kommer det til enhver tid gældende beløb, som medlemmet skal indbetale til DMU.

5. Arbejdsdage

Arbejdsreglerne gælder alle kørere i ALMK, der har indløst kørerlicens – gælder også trænings- og indslusningslicens. Endvidere gælder det også satelit medlemmer (kører med stamklub i anden klub end ALMK).
Som medlem i klubben er man forpligtet til at deltage i mindst 3 arbejdsdage/opgaver pr. år á mindst 4-5 timer.
Såfremt der er flere familiemedlemmer med licens på samme bopæl skal familien tilsammen deltage i min. 6 arbejdsdage.
Ved indmeldelse efter 1/6 er det 2 arbejdsdage og efter 1/8 1 arbejdsdag. Ved udmeldelse inden 01/08 er medlemmet pålagt 2 arbejdsdag.
Det er ikke afgørende, at det er medlemmet, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden repræsentant kan gøre det. Men medlemmet er ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens tilfredsstillelse.

Hvis medlemmet ikke lever tilfredsstillende op til forpligtelserne overfor klubben, betales der kr. 500,- for hver manglende arbejdsdag, før man kan forny dit DMU licens det efterfølgende år. Danmarks Motor Union støtter op om disse regler, og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenstageren/indehaver er i kontingentrestance til klubben.

 

6. Indmeldelse

Indmeldelse foregår via DMU’s klubportal, hvor der betales med betalingskort til DMU. Efter DMU’s andel er trukket overføres restbeløbet til klubben.

Træningsledere modtager gratis medlemskab i klubben

7. Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved medlemsperiodens udløb 31.12., og indbetalt kontingent tilbagebetales således ikke.

8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen og den/de organisationer foreningen har tilsluttet sig, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om midlertidig udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, samt at bestyrelsen fastsætter udelukkelsesperioden. Medlemmet kan forlange eksklusionen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling som et særskilt punkt.

9. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest i februar måned. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. I tilfælde hvor medlemmet ikke er fyldt 18 år, har forældre eller værge stemmeret på medlemmets vegne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt nye kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen forlanger denne skriftlig.

På den ordinære generalforsamlinger skal følgende dagsorden behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal
 7. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal
 8. Valg af bilagskontrollant på ulige år
 9. Valg af suppleant for bestyrelsen hvert år
 10. Valg af suppleant for bilagskontrollant hvert år
 11. Fastsættelse af kontingent
 12. Vedtægtsændringer
 13. Indkomne forslag
 14. Eventuelt

10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 30 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af det emne der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

11. Foreningens ledelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende  bestyrelsesmøder uden forudgående lovlig varsel, kan vedkommende ekskluderes af bestyrelsen og 1. suppleanten indkaldes.

Bestyrelsen har ret til, til enhver tid at nedsætte fornødne hjælpe udvalg.

Bestyrelsesmedlemmer vil modtage gratis medlemskab i klubben, samt træningslicens til dem selv, eller et barn.

12. Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret. Der skal én gang årligt revideres regnskab. Ved revision af regnskabet skal mindst ét medlem af økonomiudvalget være tilstede. Det reviderede regnskab underskrives af bilagskontrollanten og forelægges på den ordinære generalforsamling.

13. Tegning – hæftelse

Foreningen tegnes af Formand, Kasserer samt et vilkårligt bestyrelsesmedlem. Altså minimum 3 personer.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen, herunder dennes bestyrelse, kan kautionere for klubbens forpligtelser.

14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal behandles og godkendes på generalforsamlingen.

15. Foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 60% af foreningens medlemmer er tilstede og 2/3 stemmer for. Er 60% af foreningens medlemmer ikke tilstede, indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling som afholdes senest fire uger efter første ekstraordinære generalforsamling. Ved ny ekstraordinær generalforsamling er denne beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettiget og 2/3 stemmer for opløsning.

På den ekstraordinære generalforsamling, træffes bestemmelse om hvilke almennyttige og velgørende formål midler og kassebeholdning tilfalder. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. september 1934. Senere revideret på de ordinære generalforsamlinger, sidste gang den 29. januar 2019. Fra samme dato er alle tidligere udkomne vedtægter annulleret.

Godkendt af generalforsamlings dirigent.